Welche Ansprechpartner / Anbieter gibt es?

Ombudsstelle Geschlossene Fonds
Postfach 64 02 22, 10048 Berlin
Telefon: 030-25761690
Telefax: 030-25761691
E-Mail: info@ombudsstelle-gfonds.de
Internet: www.ombudsstelle-geschlossene-fonds.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
Telefon:   0800-2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Telefax:   030-20458931
Internet:  www.pkv-ombudsmann.de

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080 632, 10006 Berlin
Telefon:   0800-3696000
Telefax:   0800-3699000
E-Mail:     beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet:   www.versicherungsombudsmann.de